Priser

Straffesaker

Retten dekker med noen få unntak, salær for forsvareroppdrag når det er tatt ut tiltale i saken, og alltid i forbindelse med varetektsfengsling.

For bistand under etterforskning (før tiltale er tatt ut) må klienten regelmessig selv dekke eventuelt salær. Det offentlige dekker i noen tilfeller bistand, videre kan du alltid innledningsvis kontakte oss for råd og veiledning uten at det påløper salær.

Blir straffesaken henlagt kan siktede anmode om å få tilbakebetalt påløpte advokatutgifter fra det offentlige.

Barnevern

Om saken går til fylkesnemnda/tingretten har man krav på fri rettshjelp. Også ved andre inngrep kan man ha krav på fri rettsjelp.
Spør oss gjerne om råd i innledende samtale uten at det påløper salær.

Fri rettshjelp/fri sakførsel

I enkelte sakstyper, herunder barnefordeling, under forutsetning av at klienten ikke har for høy inntekt og/eller formue, vil det kunne oppnås fri sakførsel, det vil si at det offentlige dekker store deler av påløpt salær.

Generelt

Veiledende timepris ligger i området kr 1 200 til kr 3 500 + mva. avhengig av sakens art og kompleksitet. I særlige tilfeller kan vi gå under ovennevnte minstepris og over ovennevnte maksimalpris pr. time.

Vår honorarberegning beregnes som hovedregel etter medgått tid. Fastpris kan avtales i enkelte saker.

Den timesats som skal danne utgangspunkt for salærberegningen i saken, avtales ved inngåelsen av oppdraget. Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg.

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken.

Aksept av oppdrag

Aksept av oppdrag foreligger ved inngått oppdragsbefreftelse, og etter eventuelt salærforskudd er innbetalt.

Faglige og etiske retningslinjer

Vi arbeider i henhold til Advokatforeningens regler for god advokatskikk og de forsvareretiske regler.